Salgs- og forretningsbetingelser


Gældende fra 14.2.2013


Disse salgs- og forretningsbetingelser gælder for InterConnect A/S.


Nedenstående vilkår udgør grundlaget for etablering af et samarbejde med InterConnect. Individuelle aftaler kan indgås ved større engagementer med vore kunder.

1. Tilbud, accept og ordrebekræftelse

1.1 Vi giver altid på forhånd skriftlige tilbud på større projekter. I tilbuddet tager vi stilling til projektets karakter, omfang og forventede timeforbrug. Et tilbud kan i den sammenhæng betragtes som en kortfattet foranalyse af projektet, der eventuelt kan danne grundlag for en detailanalyse. Tilbud med faste priser udarbejdes kun efter en skriftlig detailanalyse, som kunden betaler.

1.2 Når intet andet er angivet, er et tilbud kun bindende for InterConnect, såfremt det accepteres pr. omgående post, telefax eller signeret e-mail inden 10 arbejdsdage fra datostemplet på InterConnect’s tilbud.

1.3 InterConnect forbeholder sig ret til mellemsalg.

1.4 Såfremt en ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 dage meddele dette til InterConnect. I modsat fald gælder alene InterConnect’s ordrebekræftelse.

2. Forhold vedrørende varer, der ikke er på lager

2.1 Når intet andet er angivet, er et tilbud fra InterConnect vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende vare, og ethvert tilbud er afgivet med forbehold for ændrede bestemmelser for ind- eller udførsel af varer. Såfremt disse forbehold aktualiseres, er InterConnect berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uden at dette berettiger tilbudsmodtageren til at rejse krav af nogen art.

2.2 Det, der er anført om tilbuddet, gælder tilsvarende om ordrer accepteret af InterConnect.

3. Risikoens overgang

3.1 Varerne leveres ab InterConnect’s adresse eller ab InterConnect’s distributør. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med InterConnect’s fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da InterConnect sørger for forsikring af transporten. Ved købers afhentning af varerne på InterConnect’s adresse eller ved transport med købers egen fragtfører sker risikoens overgang ved modtagelsen af varerne på InterConnect’s adresse.

4. Leveringstid og forsinkelse

4.1 Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt.

4.2 InterConnect er endvidere berettiget til at udskyde den omtrentlige leveringstid, såfremt overskridelse heraf nødvendiggøres af forhold, som InterConnect ikke er herre over, jfr. nedenfor om force majeure.

4.3 Med forbehold af 4.2. er køber i tilfælde af væsentlig overskridelse af den angivne, respektive specificerede leveringstermin berettiget til at hæve købet, men forsinket levering berettiger ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab uanset årsagen, herunder uagtsomhed, hertil.

5. Force majeure

5.1 InterConnect er berettiget til at annullere ordrer over for køber eller udskyde disses effektuering og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes omstændigheder, som InterConnect ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, lockout, slowdown, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod InterConnect.

6. Reklamation

6.1 Produkterne leveres med de garantier, som producent eller leverandør tilbyder InterConnect. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti over for InterConnect.

6.2 Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelsen. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 7 dage fra modtagelsen. For så vidt angår skjulte fejl, udvides reklamationsfristen til 3 måneder.

6.3 Har køberen ikke inden 3 måneder efter genstandens overgivelse til ham meddelt InterConnect, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende, medmindre InterConnect har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet svigagtigt.

7. Mangler

7.1 Såfremt InterConnect ikke foretager omlevering eller reparation, og forudsat, at InterConnect er forpligtet til at svare erstatning efter dansk ret, begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen ved det leverede, og den kan maksimalt andrage den aftalte købesum.

7.2 InterConnect er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte refererer sig til det leverede, dettes brug eller InterConnect’s ydelser i øvrigt, ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, forgæves omkostninger, skade på person, ejendom eller andre følgeskader, herunder tab eller forvanskning af data. InterConnect hæfter således aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7.3 InterConnect er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller forsømmelser hos InterConnect’s leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørens forhold. I det omfang InterConnect måtte have berettiget krav hos en leverandør, transporterer InterConnect herved dette krav til køberen, således at køberen er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

7.4 For så vidt angår produkter, der sælges med brugsvejledning, henvises i øvrigt til sådanne særskilte forpligtelser angående udskiftning/reparation, som InterConnect måtte have påtaget sig over for detailkøberen ved den produktet medfølgende vejledning.

7.5 Ovennævnte begrænsning i et erstatningsbeløb skal gælde, uanset hvorledes erstatningskravet begrundes eller formuleres, og gælder således også krav, der begrundes med forsømmelighed eller uagtsomhed.

7.6 InterConnect skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for skader, der skyldes, at køberen har undladt at opfylde de forpligtelser, der påhviler ham. InterConnect skal ej heller være ansvarlig for nogen indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af tredjemand mod køber, selvom InterConnect er blevet gjort opmærksom på sådanne skader, driftstab eller krav.

7.7 InterConnect indestår ikke for, at de leverede produkter vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at alle eventuelle programmelfejl vil blive rettet.

8. Produktansvar

8.1 InterConnect er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at den opståede skade skyldes fejl eller forsømmelse udvist af InterConnect.

8.2 InterConnect er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre.

8.3 InterConnect er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller nogen anden form for indirekte tab.

8.4 I den udstrækning InterConnect måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er InterConnect’s køber forpligtet til at holde InterConnect skadesløs i samme omfang, som InterConnect’s ansvar er begrænset efter de tre forudgående punkter. Køberen er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarssagen mod InterConnect.

8.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovenstående, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. Priser

InterConnect afregner som udgangspunkt alt konsulentarbejde og kørsel efter forbrugt tid pr. påbegyndt halve time. Såfremt det ønskes, kan der indgås kontraktlige aftaler med faste priser.

9.1 De angivne priser er inklusive emballage og told, men eksklusive moms og andre eventuelle afgifter.

9.2 Medmindre andet er aftalt, betaler køber fragt fra leveringsstedet.

9.3 InterConnect er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt- og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger uden for InterConnect’s indflydelse.

9.4 Forøges InterConnect’s omkostninger som følge af købers forhold, kan InterConnect kræve godtgørelse herfor.

10. Abonnementsvilkår

10.1 Når du køber software hos os hvadenten det er Microsoft Dynamics eller Quiink gives der mulighed for at tilkøbe et software abonnement. Det er valgfrit, om du ønsker et softwareabonnement på dit Microsoft Dynamics eller Quiink produkt - men med abonnement får du en række uvurderlige fordele (se Software- og opdateringsabonnement)

10.2 Abonnementet beregnes som 16% af den til enhver gældende licensværdi.

10.3 Abonnementet opkræves forud for et år ad gangen

10.4 Abonnementet kan til enhver tid opsiges dog med mindst 3 måneder til udløb. Opsigelse skal ske skriftligt til InterConnect A/S.


11. Betalingsbetingelser

11.1
Timer afregnes ved levering eller ved hver månedsudgang med mindre andet er aftalt skriftligt.

11.2 Software og hardware afregnes ved bestilling.

11.3 Abonnementer afregnes forud for eet år ad gangen

11.4Der ydes 8 dages kredit på udstedte fakturaer. Ved for sen eller udebleven betaling fremsendes der rykker med rykkergebyr på kr. 100,- pr rykker samt herefter løbende morarenter på 1,5% pr. påbegyndt måned.